Władze Stowarzyszenia:

Monika Beyga - prezes

Ryszard Wach - wiceprezes

Michał Czernik - sekretarz

Grzegorz Beyga - skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

Katarzyna Mędrysa - przewodnicz±ca

Katarzyna Pi±tek-

członek komisji rewizyjnej

Dominik Kopeć-

członek komisji rewizyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut

Stowarzyszenia Motomikołaje Bielsko-Biała

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Motomikołaje Bielsko-Biała.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 dnia kwietnia 1989 r. – Prawo o

Stowarzyszeniach/ Dz. U. z 2001r., nr 79, poz. 855 ze zm.)/ i Ustawy o Pożytku

Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z póĽniejszymi zmianami, posiada

osobowo¶ć prawn±.

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokrelony.

3.Działalno¶ć Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, za siedzib± miasto Bielsko-Biała.

Stowarzyszenie może tworzyć na terenie całego kraju swoje biura w celu realizacji zadań

statutowych.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji,

realizuj±cych podobne cele oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkuj±cymi za

granic± w ramach realizacji swoich zadań statutowych.

2. O przyst±pieniu do organizacji o których mowa, b±dĽ wyst±pieniu z nich decyduje Walne

Zebranie Członków zwykł± większoci± głosów, członków zwyczajnych bior±cych udział w

Walnym Zebraniu Członków.

3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależno¶ć taka nie narusza zobowi±zań wynikaj±cych z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stron±.

 

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowi±zuj±cymi w tym zakresie

przepisami.

Rozdział II

Cele i rodki działania

§ 6

 

Przedmiotem działalno¶ci Stowarzyszenia jest:

1.      Działanie na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Bielsku-Białej przy ul. Pocztowej

2.      Upowszechnianie turystyki motocyklowej.

3.      Popularyzowanie historii motoryzacji, opieka i ochrona pojazdów zabytkowych.

4.      Działanie na rzecz porz±dku i bezpieczeństwa publicznego, a szczególnie w ruchu drogowym.       

5.      Popularyzacja i rozwój turystyki motorowej w¶ród osób niepełnosprawnych.

6.      Krzewienie w¶ród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.

7.      Ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia.

8.      Rozwijanie kontaktów i współpracy ze społeczeństwem innych krajów w dziedzinie motoryzacyjnej, poprzez organizację wspólnych imprez i spotkań.

9.      Działalno¶ć na rzecz ochrony praw dziecka.

10.  Działalno¶ć na rzecz wyrównywania szans dzieci będ±cych wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych.

11.  Działalno¶ć charytatywna.

 

 

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególnoci poprzez:

1) Organizowanie  spotkań warsztatowych i szkoleniowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

2) Współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorz±dowej, instytucjami kulturalnymi, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w Polsce i za granic± w realizacji celów statutowych.

3) Organizowanie zajęć kulturalnych, krajoznawczych, sportowych i innych dla podopiecznych i wychowanków Domu Dziecka.

4) Organizacja imprez motocyklowych maj±cych na celu propagowanie porz±dku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5) Prowadzenie działalno¶ci wydawniczej służ±cej realizacji celów statutowych.

6) Popularyzacja działalno¶ci Stowarzyszenia poprzez ¶rodki masowego przekazu.

8) Organizacje akcji maj±cych na celu zbieranie funduszy  na prowadzenie działalno¶ci statutowej.

9) Zorganizowanie i prowadzenie biura.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowi±zki

§ 8

Członkowie dziel± się na:

1. zwyczajnych,

2. wspieraj±cych,

3. honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,

posiadaj±ca pełn± zdolno¶ć do czynnoci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnion± deklarację członkowsk± i zostanie przyjęta przez Zarz±d.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

2. Uczestniczyć z głosem stanowi±cym w Walnym Zebraniu Członków.

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotycz±ce działalnoci Stowarzyszenia.

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowi±zków członka zwyczajnego należy:

1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12

Członkiem wspieraj±cym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna

zainteresowana merytoryczn± działalnoci± Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc

finansow±, rzeczow± i zostanie przyjęta przez Zarz±d na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspieraj±cy posiada prawa okrelone w paragrafie 10 pkt. 3 i 4 oraz prawo

uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek wspieraj±cy –

osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za porednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13

Członek wspieraj±cy Stowarzyszenia jest zobowi±zany do:

a. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia

b. dbania o dobre imię Stowarzyszenia

c. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

d. regularnego opłacania składek członkowskich

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne

Zebranie Członków na wniosek Zarz±du. Członek honorowy posiada wszystkie prawa

członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członek honorowy jest zobowi±zany do:

a. popierania działalnoci Stowarzyszenia

b. godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewn±trz

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wyst±pienia na pimie do Zarz±du.

2. Skrelenia przez Zarz±d z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12

miesięcy po uprzednim upomnieniu.

3. Wykluczenia uchwał± Zarz±du z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu,

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Od uchwały w przedmiocie skrelenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30

dni od Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia s±:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarz±d

3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym

w zależnoci od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie. Jeli Statut nie

stanowi inaczej, uchwały władz zapadaj± zwykł± większoci± głosów przy obecnoci co

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ust±pienia w czasie

trwania kadencji członków Zarz±du lub Komisji Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo

kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków

pochodz±cych z wyboru.

§ 18

Najwyższ± władz± Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być

zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarz±d raz w roku jako sprawozdawcze i co

cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiaj±c członków pisemnie o jego

terminie, miejscu i proponowanym porz±dku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem

Walnego Zebrania Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaj± zwykł±

większoci± głosów przy obecnoci przynajmniej połowy członków uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalnoci merytorycznej i finansowej

Stowarzyszenia.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępuj±cego Zarz±du na

wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór Prezesa i członków Zarz±du oraz członków Komisji Rewizyjnej.

4. Ustalenie wysokoci składek członkowskich, jak i zwalnianie członków obowi±zku

ich płacenia.

5. Nadawanie godnoci członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwi±zania się Stowarzyszenia.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarz±du.

8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

9. Rozpatrywanie spraw nie należ±cych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarz±d:

1. z własnej inicjatywy,

2. na ż±danie Komisji Rewizyjnej,

3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesi±ca od daty

zgłoszenia lub ż±dania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Zarz±d jest najwyższa władz± Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi

Zebraniami Członków.

2. Zarz±d składa się z co najmniej czterech  członków, w tym m. in. Prezesa,

Wiceprezesa i Skarbnika. Liczbę członków Zarz±du na każd± kadencję ustala

Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

3. Ukonstytuowanie się Zarz±du, w tym wybór Prezesa, Wiceprezesa i

Skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarz±du, które odbywa się w

trakcie Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.

§ 22

Do kompetencji Zarz±du należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn±trz i działanie w jego imieniu.

2. Dysponowanie maj±tkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez

Walne Zebranie Członków.

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

4. Sporz±dzanie sprawozdań z działalnoci.

5. Zwoływanie Walnych Zebrań.

6. Uchwalanie planów działalnoci Stowarzyszenia.

7. Przyjmowanie, skrelanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspieraj±cych.

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalnoci

Stowarzyszenia.

 

§ 23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, sporód których wybiera przewodnicz±cego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalnoci Stowarzyszenia.

2. Występowanie do Zarz±du z wnioskami wynikaj±cymi z ustaleń kontroli, ż±danie

wyjanień.

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalnoci . 5.Występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępuj±cego Zarz±du.

 

 

6. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarz±du i nie podlega Zarz±dowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,

7.Członkowie Komisji Rewizyjnej :

  1. nie mog± być członkami Zarz±du ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległo¶ci z tytułu zatrudnienia,

  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umy¶lnej,

  3. mog± otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysoko¶ci  nie wyższej, niż przecięt­ne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

8.Członkowie Komisji Rewizyjnej mog± brać udział w posiedzeniach Zarz±du z głosem

doradczym.

Rozdział V

Sposób reprezentacji

§24

1.Prawo reprezentacji przysługuje Prezesowi Zarz±du Stowarzyszenia lub upoważnionemu przez Prezesa członkowi Prezydium Zarz±du, z wył±czeniem zobowi±zań maj±tkowych, gdzie prawo składania o¶wiadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia  posiadaj± Prezes Zarz±du ł±cznie z jednym z członków Prezydium Zarz±du, wyznaczonym przez Prezydium.

 

2.Osoby reprezentuj±ce stowarzyszenie maj± obowi±zek poinformować pozostałych członków zarz±du o podjętych zobowi±zaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.

Rozdział VI

Maj±tek Stowarzyszenia

§ 25

Maj±tek Stowarzyszenia stanowi± nieruchomoci, ruchomoci i fundusze. Na fundusze

składaj± się:

1. wpływy ze składek członkowskich,

2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy,

3. wpływy z działalnoci statutowej ,

4. ruchomo¶ci i nieruchomo¶ci,

5.wpisowe i dochody z imprez,

6.¶rodki finansowe przekazane na wykonanie zleconych zadań,

7.dochody z lokat i z obrotu papierami warto¶ciowymi,

8.dochody z ofiarno¶ci publicznej.

9.Zabrania się :

  1. przekazywania maj±tku Stowarzyszenia na rzecz jego członków organów lub pracowników oraz bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególno¶ci jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  2. wykorzystanie maj±tku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,(chyba, że to wykorzystanie bezpo¶rednio wynika z celu statutowego),

  3. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicz± członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,

 

 

 

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwi±zanie Stowarzyszenia

§ 26

Zmiany statutu i rozwi±zanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia  Stowarzyszenia , podjętej 2/3 głosów przy obecno¶ci co najmniej połowy delegatów.

 §27

1.W razie podjęcia uchwały o rozwi±zaniu Stowarzyszenia  Walne Zgromadzenie  powoła komisje likwidacyjn±, która zgodnie z wytycznymi przeprowadzi likwidację,

2.Uchwalaj±c rozwi±zanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie , wskazuje przeznaczenie maj±tku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowi±zań.